425.000

CRESTOR 5MG điều trị tăng cholesterol máu nguyên phát (loại 2a kể cả thăng cholesterol máu gia đình kiểu dị hợp tử) hoặc rối loạn lipid máu hỗn hợp (loại 2B), tăng cholesterol máu gia đình kiểu đồng hợp tử.
Danh mục: