175.000

Ðái tháo đường type II không phụ thuộc Insulin.

Danh mục: