880.000

Chỉ định: – Làm giảm triệu chứng ho và giúp long đàm.

Danh mục: