680.000

Protopic 1% dùng cho chàm thể tạng người lớn.
Danh mục: