90.000

Thuốc nhỏ mắt Relestat với Epinastine HCl 0,05% (0,5 mg/mL) tương đương với epinastine 0,044% (0,44 mg/mL)
Danh mục: